Jak zostać Jego uczniem.

Ewangelia: Łk 9,18-24
Wyznanie wiary w Chrystusa i zapowiedź męki

Znamienne jest to, że bezpośrednio po zapowiedzi męki następują pouczenia, w których Jezus mówi, jakie należy spełnić warunki, aby zostać Jego uczniem.

„Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje”. Na szczególną uwagę zasługuje wyrażenie „co dnia”. Otóż branie krzyża co dnia, obok męczeńskiej śmierci (co było realne w pierwotnym chrześcijaństwie), wskazuje na ofiarowanie siebie mniej spektakularne, lecz nie mniej wartościowe, bowiem ono dokonuje się w codzienności. Czyli nie tyle chodzi o drewniany krzyż, który Jezus niósł na Kalwarię, ile o drogę, którą winien przejść każdy chrześcijanin i która winna być nie jego drogą, lecz drogą Chrystusa. Przylgnięcie do Jezusa mierzy się przyjęciem z miłości ciężaru, jaki niesie zwykłe, codzienne życie.

Co to znaczy zaprzeć się siebie? Kiedyś Piotr Apostoł zaparł się swego Mistrza Jezusa. Powiedział: „Nie znam tego Człowieka” (Mt 26,72). Zaprzeć się samego siebie to znaczy powiedzieć sobie: ja naprawdę do końca nie znam samego siebie, czyli naprawdę nie wiem, jak jestem ograniczony, jak jestem słaby, chociaż wydaje mi się, że jestem samozbawicielem, że sam sobie ze wszystkim poradzę.

ks. Stanisław Ormanty Tchr

źródło: katolik.pl

https://