Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.

Tajemnicę Wcielenia Syna Bożego Kościół czci osobną uroczystością Zwiastowania Pańskiego, obchodzoną na około dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem. Data ta oczywiście jest umowna, podobnie jak data narodzin Zbawiciela.

Lud chrześcijański nadał celebrowaniu tej tajemnicy charakter przede wszystkim maryjny. Reforma posoborowa przywróciła tej uroczystości charakter chrystologiczny: pierwszoplanową postacią w zwiastowanym i celebrowanym misterium jest Jezus Chrystus. Świętujemy moment, w którym Słowo w łonie Maryi ciałem się stało.

https://

Ewangelia * Łk 1,26-38
Maryja pocznie i porodzi Syna

„Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna, i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według twego słowa. Wtedy odszedł od Niej anioł.”

W tym roku po raz kolejny w uroczystość Zwiastowania Pańskiego obchodzimy  Dzień Świętości Życia. Jest to czas szczególnej modlitwy i refleksji nad darem życia jaki daje Bóg. W tym dniu podejmowana jest Duchowa Adopcja, modlitwa w intencji dzieci zagrożonych zabiciem w łonie matki.W dniu tej uroczystości winniśmy sobie uświadomić świętość życia poczętego, choć jeszcze nie narodzonego. Choć współczesna cywilizacja śmierci dąży do deprecjonowania tej wartości, powinniśmy powiedzieć stanowcze „Nie”, wobec tak godzących w naturę ludzką procederów, jak np. aborcja.Dzień Świętości Życia to odpowiedź na wezwanie Papieża Jana Pawła II wyrażone w encyklice „Evangelium Vitae” („Ewangelia Życia”). Ojciec Święty opisał w niej sprzeciw min. wszelkiego rodzaju zabójstwom, ludobójstwu, spędzaniu płodu, eutanazji i dobrowolnym samobójstwom”. Wzywał do budowania cywilizacji miłości i życia: Jesteśmy wezwani, aby kochać i szanować życie każdego człowieka oraz dążyć wytrwale i z odwagą do tego, by w naszej epoce, w której mnożą się zbyt liczne oznaki śmierci, zapanowała wreszcie nowa kultura życia, owoc kultury prawdy i miłości.Ruch Duchowej Adopcji rozpowszechnił się w Kościele katolickim po objawieniach Matki Bożej w Fatimie, gdzie Maryja wzywała do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy a szczególnie za te, które najbardziej ranią jej Niepokalane Serce. Do Polski Duchowa Adopcja dotarła w 1987 roku. Jest to modlitwa, która trwa 9 miesięcy, polega na codziennym odmawianiu 1 tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców:

„Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi,
która urodziła Cię z miłością
oraz za wstawiennictwem świętego Józefa,
„Człowieka Zawierzenia”,
który opiekował się Tobą po urodzeniu,
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady
i które duchowo adoptowałem.
Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę,
aby zachowali je przy życiu,
które Ty sam mu przeznaczyłeś.
Amen.”