Rozpoczęcie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego.

„Me serce ciągnie gdzie mój Bóg ukryty
Gdzie dzień i noc pozostaje z nami
Białą Hostią spowity,
Kieruje całym światem, obcuje z duszami.
Me serce ciągnie gdzie mój Pan się ukrywa,
Gdzie Jego miłość wyniszczona,
Lecz serce me czuje, że tu jest woda żywa
To mój Bóg żywy, choć kryje Go zasłona. „(Dz 1591)

Nazywane Quarant’ Ore lub Quarantore, pochodzi od quarant czyli „czterdzieści” i hora, to znaczy „godzina”. Jest to nabożeństwo eucharystyczne, adoracja uroczyście wystawionego Najświętszego Sakramentu trwająca czterdzieści godzin
Dlaczego akurat tyle…? Ma być ono bowiem pamiątką czasu, który ciało Chrystusa pozostawało złożone w grobie, a według tradycji było to właśnie czterdzieści godzin. Liczba ta jednak niejednokrotnie jest wymieniana w Piśmie Świętym i zawsze oznacza czas szczególnie święty. Właśnie tyle czas Pan Jezus przebywał na pustyni nim rozpoczął publiczne nauczanie. Tyle samo dni podczas potopu padał deszcz, a Żydzi błądzili po pustyni przez czterdzieści lat..

Nabożeństwo to traktuje się również jako chroniące przed pokusami, złem i wszelkim niebezpieczeństwem. Podstawowym jej zadaniem jest jednak, jak każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, pogłębienie wiary i umocnienie więzi z Panem Bogiem.

Modlitwa adoracji nie jest modlitwą łatwą. Adoracja to modlitwa serca, modlitwa istnienia, a może trzeba by powiedzieć, że to modlitwa czułej obecności. W niej spotyka się tęsknota człowieka z ogromną tęsknotą Boga, by złączyć się w cichej miłości. Jan Paweł II w Encyklice „Ecclesia de Eucharistia” o adoracji pisze w ten sposób: „Pięknie jest zatrzymać się z Nim i jak umiłowany Uczeń oprzeć głowę na Jego piersi (por. J13, 25), poczuć dotknięcie nieskończoną miłością Jego Serca.” Pomyślmy może o tych słowa podczas adoracji, wpatrując się eucharystyczne oblicze Boga, smakujmy tych słów, wsłuchujmy się w nie i przeżywajmy. Już dziś prośmy Pana, aby może tylko na miarę naszego człowieczeństwa dał nam doświadczyć dotknięcie tej nieskończonej miłości.

„NIECHAJ BĘDZIE POCHWALONY PRZENAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT, PRAWDZIWE CIAŁO I KREW PANA NASZEGO JEZUSA CHRYSTUSA, TERAZ, ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN”