REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO

1. Cmentarz w Zawoi jest własnością Parafii św. Klemensa.
2. Administratorem cmentarza jest Ksiądz Proboszcz, który zarządza nim samodzielnie lub przez osobę wyznaczoną w porozumieniu z Radą Parafialną.

3. Osoby przebywające na terenie cmentarza obowiązane są do zachowania ciszy, powagi i szacunku należnego zmarłym, dbania o porządek i czystość na odwiedzanych grobach i na terenie całego cmentarza.
4. Wszelkie prace przy grobach (w szczególności budowa grobowców, stawienie nagrobków, układanie płytek ,kostki brukowej wokół nagrobków), które wpływają na kształt architektury cmentarza winny być zgłaszane Zarządcy cmentarza i podejmowane za jego zgodą.
Osoby które układają kostkę brukową przy swoim grobie przyjmują do wiadomości iż w przypadku kopania grobu obok kostka może ulec częściowemu demontażowi a ponowne jej ułożenie nie leży po stronie grabarza.
5. Niedozwolone jest na terenie cmentarza:
-zabieranie roślin , kwiatów, wiązanek, zniczy z cudzych grobów
-samowolne sadzenie drzew i krzewów
– deptanie po grobach,
– przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, picie alkoholu ,palenie papierosów
– wyrzucanie śmieci w miejscach do tego nie przeznaczonych,
– wprowadzanie psów i innych zwierząt
– jazda na rowerze, deskorolce itp.
– ustawianie ławek bez zezwolenia, postawione dotychczas ławki i nasadzone drzewa i krzewy       mogą być usunięte
– wjeżdżanie pojazdami mechanicznymi bez zgody Zarządcy.
6.Odpady i śmieci należy składować w miejscach do tego wyznaczonych. Zabrania się składowania śmieci pochodzących spoza cmentarza.
7.Na terenie cmentarza zabrania się działalności handlowej i wszelkich innych czynności naruszających powagę tego miejsca.
8.Zaleca się, aby nagrobki ustawione na mogiłach indywidualnie ubezpieczyć od kradzieży i zdarzeń losowych.
9.Przy okazji rezerwacji miejsca bądż pochówku  składa się ofiarę na utrzymanie cmentarza. Dokonanie rezerwacji potwierdza się w kancelarii parafialne odpowiednim dokumentem.
10.Osoba przez dokonanie rezerwacji nie nabiera praw własności co do miejsca na którym znajduje się grób lecz staje się czasowym dysponentem na okres 20 lat.Jeżeli po 20 latach dysponent nie dokona dalszego przedłużenia rezerwacji to administrator cmentarza traktuje to jako rezygnację z miejsca na cmentarzu.Grób może być przekopany i ponownie użyty jako nowe miejsce grzebalne po upływie 20 lat od ostatniego pochówku.
11.Rodzina osoby zmarłej zobowiązana jest do stałej troski o stan i wygląd grobu oraz jego obejścia. To samo dotyczy miejsc zarezerwowanych. Wszelkie śmieci i pozostałości winny być niezwłocznie usuwane z grobu i składane na miejscu do tego przeznaczonym.
12.Wszelkie prace kamieniarskie ,budowlane należy bezwzględnie zgłosić Zarządcy przed rozpoczęciem prac oraz po ich zakończeniu.
13.Prace przy nagrobku, grobowcu, obramowaniu i tym podobne należy tak wykonać by nie spowodowały szkód na sąsiednich grobowcach, ani sporów z sąsiednimi użytkownikami. Zakład kamieniarskiwraz z rodziną Zmarłego odpowiada za uporządkowanie miejsca po wykonaniu prac. Jeżeli zakład kamieniarski nie pozostawi porządku nie będzie mógł podejmować żadnych prac na cmentarzu.
14.Parafia Rzymsko-katolicka i Zarządca cmentarza nie odpowiadają za szkody powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru.

Proboszcz
Parafii św.Klemensa w Zawoi