Święto św. Marka Ewangelisty.

„Boże, który łaską swoją podniosłeś św. Marka do godności Ewangelisty, udziel i nam łaski, o którą Cię prosimy, abyśmy za jego wskazówkami

w nauce Ewangelii świętej coraz więcej się utrwalali i skutkiem jego wstawienia się za nami uwolnieni byli od wszelkiego złego. I Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen.”

Tym, co zawdzięczamy św. Markowi, jest zwięzły opis życia i nauki Jezusa Chrystusa, który był sporządzony na podstawie katechez św. Piotra. Autor napisał swą Ewangelię przed 62 rokiem. W roku tym ukazała się z kolei Ewangelia św. Łukasza. Ewangelia św. Marka zaczyna się chrztem Chrystusa i powołaniem św. Piotra. Św. Marek pisał ją nie dla Żydów, ale dla innych ludów nawróconych na chrześcijaństwo. Często posługuje się bowiem językiem greckim, tłumacząc na niego wiele słów aramejskich. O tym, że swojej Ewangelii nie pisał dla Żydów świadczyć może też fakt, że tłumaczy żydowskie zwyczaje (7,1-23; 14,12).

Uroczystość świętego Marka przypada na dzień 25 kwietnia, na dni wiosenne, a zatem w czasie, kiedy pola, łąki i ogrody okrywają się zielenią i kwieciem, kiedy stroskany rolnik z obawą spogląda w niebo, czy mu nie grozi burza, która by mogła zniszczyć jego zasiewy. Wtedy wiara czyni człowieka najwięcej skłonnym do zanoszenia modłów do Stwórcy, aby pobłogosławił jego nadziejom na obfite żniwo, chronił je od burz, oraz zachował kraj od chorób zaraźliwych, drożyzny, wojen i innych klęsk, niszczących mienie rolnika.

My niewdzięczni często obrażamy dobrego Boga grzechami i niegodziwościami, i zniewalamy Go, aby nas wiódł do posłuszeństwa rozmaitymi klęskami i nawiedzeniami, – ale jeśli pokorą i pokutą staramy się uprzedzić Jego karę, jeżeli staramy się przebłagać Go w publicznych procesjach, to i On okazuje nam miłościwe serce ojcowskie, które się chętnie da ułagodzić i które siedemdziesiąt siedem razy chętniej przebacza niż karze.

W tym duchu łącz się corocznie z tą wspaniałą procesją świętego Marka, zmów w dniu tym nabożnie litanię do Wszystkich Świętych i wzbudź w sobie słodką nadzieję, że droga przez żywot doczesny połączy cię z Świętymi w Niebie ku wiecznej szczęśliwości.