Uroczystość Trójcy Świętej.


„W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” – tym wezwaniem rozpoczynamy i kończyny naszą modlitwę osobistą, tymi słowami rozpoczynamy i kończymy Mszę Świętą, najpiękniejszą modlitwę. Trójca Święta jest dla nas równie wielką tajemnicą jak przeistoczenie podczas Eucharystii. Ojciec, Syn, Duch Święty; jeden Bóg w trzech osobach.

 

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i jako o odrębnej od nich Osobie.

Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę – synostwo, a trzecią – pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.

 

Refleksja dotycząca trynitarnego wymiaru liturgii:
Autorem jest Jean Corbon, refleksja znajduje się w jego książce Liturgia – źródło wody życia. Fragment ten pokazuje, że liturgia jest dziełem całej Trójcy. Mało tego, liturgia jest wewnętrznym życiem Trójcy, do udziału w którym przez celebrację liturgii zaproszony jest człowiek. Liturgiczne celebrowanie i świętowanie uroczystości Trójcy Przenajświętszej podkreśla ten trynitarny wymiar chrześcijańskiej liturgii.
[Jezus Chrystus] Ten, który został „zrodzony przed wszystkimi wiekami”, wprowadza nas w misterium: Bóg żywy i prawdziwy jest Ojcem. Ten bowiem, który jest stwórczym źródłem wszystkiego, co istnieje, jest odwiecznym źródłem wewnątrz Trójcy. […] W komunii Trójcy Przenajświętszej żadna Osoba nie jest określana przez samą siebie. Nie istnieje ani «w sobie», ani «dla siebie» […]. W komunii Boga żywego misterium każdej Osoby polega na tym, by być dla Drugiej:
«O, Ty!». […] W ten właśnie sposób Trójca Święta, nierozdzielna i godna wszelkiej chwały, jest komunią Ojca i Syna, i Ducha. Oto odwiecznie wypływające życie – rzeka wody życia. […] Tak przedziwna rzeka, jaką jest Boska komunia, jest udzieleniem się miłości między Trojgiem. […] Ekonomia zbawienia i nasze anafory eucharystyczne tu mają swój początek