Wielki Post 2018 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

„… wy­bierając, na wzór Je­zusa, drogę krzyżową, pamiętaj… Je­zus nie wybrał tej drogi dla krzyża postawionego na Golgocie… On ją wybrał dla ludzi, stojących przy drodze… „

Droga Krzyżowa – to nabożeństwo  wielkopostne o charakterze adoracyjnym, polegające na symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i złożenia Go do grobu. W dzisiejszych czasach, gdy nastała era komputerów i innych olśniewających cudów techniki, człowiek zapomina o tym, co powinno być ważne w jego życiu. Większość z naszego społeczeństwa jest chrześcijanami, jednak tak często odchodzimy od korzeni swych dziadów i przestajemy rozumieć sens Wielkiego Postu. Jednym z punktów, które weszły do ogólnej tradycji chrześcijańskiej jest właśnie droga krzyżowa.Sama droga krzyżowa powstała już w Jerozolimie. W średniowieczu rozpowszechnili ją Franciszkanie. Droga Krzyżowa składa się z czternastu stacji, które przedstawione są na obrazach, rozmieszczonych na bocznych ścianach kościoła. Stacje te mają naprawdę bardzo bogatą symbolikę. Obchodzenie drogi krzyżowej może mieć różny wymiar.  To nie jest tylko historia ostatnich chwil Zbawiciela Jezusa Chrystusa, opowiedziana w sposób niezwykle obrazowy, dający do myślenia i przedstawiający w doskonały sposób sens Jego męki. Nie ma to być tylko opłakiwanie Jezusa i wzruszanie się ogromem Jego cierpień. Trzeba raczej w czasie tego nabożeństwa spojrzeć na swoje życie jak na Drogę Krzyżową. Porównać swoje reakcje na cierpienie do zachowania Jezusa. Święty Paweł pisał, że krzyż dla pogan jest zgorszeniem i głupstwem. Dla chrześcijan krzyż to źródło mocy i mądrości Bożej.  A czym dla mnie,  dla ciebie jest krzyż?  Nabożeństwo to domaga się od człowieka podjęcia decyzji postępowania każdego dnia za Chrystusem drogą samozaparcia i ofiary w duchu miłości, niesienia na Jego wzór krzyża codziennych zadań i obowiązków. W świetle Drogi Krzyżowej wielkiego sensu nabiera ludzkie cierpienie. Rozważając treść kolejnych stacji mają one nas pobudzać wtedy do osobistej rewizji życia. Każde zaś z wydarzeń Drogi Krzyżowej jest zaproszeniem, by współpracować z Bożą łaską. Towarzyszy temu gotowość do współudziału w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa i bycia nowym człowiekiem gotowym do nawrócenia się i pokuty. Niech zatem każdy z nas postara się jak najczęściej brać udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, odprawianych w naszym parafialnym kościele w Wielkim Poście w każdy piątek o 16.30 i w każdą niedzielę po Mszy św. o godź. 11.00.