Wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia.

O MARYJO, MATKO MIŁOSIERDZIA

„O Maryjo, Matko Miłosierdzia, naucz nas kochać Jezusa i coraz bardziej żyć duchem naszego powołania, duchem wiary, nadziei i miłości, duchem posłuszeństwa i ukochania świętej woli Bożej, duchem czystości, ubóstwa i po- kory, duchem miłosierdzia i apostolskiej żarliwości o zbawienie dusz, a szczególnie tych, które nam powierzyło nieprzebrane miłosierdzie Twego Boskiego Syna.

Matka  Boża  Miłosierdzia  choć  czczona jest w Kościele pod tym tytułem od dawna. Matka Boża Miłosierdzia jest przede wszystkim Tą, która dała światu Syna Bożego, Wcielone Miłosierdzie, i daje Je nieustannie, prowadząc do Niego wszystkich wierzących. Najpełniejsze uzasadnienie tego tytułu Maryi współcześnie podaje Ojciec Święty Jan Paweł II w encyklice „Dives in mise- ricordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw Tą, która w sposób wyjątkowy doświadczyła Bożego miłosierdzia, gdy została zachowana od grzechu pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się Matką Syna Bożego. W czasie Zwiastowania wyraziła zgodę,  w  Betlejem  porodziła Syna  Bożego w ludzkim  ciele i przez całe życie uczestniczyła w objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego aż po ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża. Dlatego Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę Bożego miłosierdzia, wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest (DM 9).Ona też głosi  miłosierną miłość Boga z pokolenia na pokolenie od dnia, w którym wyśpiewała „Magnificat’ na progu swej krewnej Elżbiety, i prowadzi ludzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia.

MODLITWA DO NIEPOKALANEJ MATKI MIŁOSIERDZIA

Niepokalana Matko Miłosierdzia, uciekamy się pod Twoją obronę, prosząc, byś jako nasza Matka była zawsze z nami i kształtowała nasze serca na wzór Twojego. My, córki Two- je, pragniemy całym naszym życiem służyć Ci wiernie w pokorze i zapomnieniu o sobie. Ty zaś, o Matko, rozpal nasze serca gorącą miłością Syna Twojego i dusz krwią Jego odkupionych. Niech żadna z nas nie waha się zło- żyć siebie w ofierze za Kościół święty, Ojca Świętego, Ojczyznę i dusze nam powierzone. Matko Miłosierdzia, daj naszemu Zgromadzeniu liczne i święte powołania, abyśmy zawsze mogły głosić ufność w nie- przebrane miłosierdzie Boże nad światem i w Twoje miłosierdzie macierzyńskie, w którym spodziewamy się znaleźć oparcie w życiu i w godzinę śmierci. Amen.