Zakończenie Roku Wiary.

Dzisiejsza Uroczystość kończy Rok Liturgiczny. Jednocześnie Kościół zamyka dzisiaj Rok Wiary, rozpoczęty ponad 12 miesięcy temu przez ówczesnego Papieża Benedykta. Na wszystkich Mszach świętych w naszym kościele odbędzie się uroczysty obrzęd zamknięcia Roku Wiary. 

Obrzęd „redditio Symboli”

Po homilii kapłan zwraca się do zgromadzonych słowami:
Drodzy bracia i siostry!
Gdy Rok Wiary się rozpoczynał, biskupi i kapłani wyznali wobec nas wiarę Kościoła, a tym samym przekazali ją nam na nowo. Myśmy ją przyjęli jako wielki skarb naszego życia i podjęliśmy trud, aby tę wiarę lepiej poznać, z większym zaangażowaniem ją celebrować, gorliwiej nią żyć i nieustannie wyrażać ją w modlitwie. Dziś, na zakończenie tego błogosławionego czasu, jesteśmy zaproszeni, aby tę odnowioną i pogłębioną wiarę wyznać wobec kapłana, przedstawiciela Kościoła. Uczyńmy to pełni wdzięczności za łaski minionego roku.
Wierzę w jednego Boga.
Wspólnota składa wyznanie wiary wobec kapłana. Kapłan słucha tego wyznania i w ten sposób je przyjmuje, a następnie odmawia modlitwę w intencji zgromadzonych:
Boże, nasz Ojcze, wejrzyj na swoje dzieci, które uroczyście wyznały wiarę, otrzymaną na chrzcie świętym i umocnioną w Roku Wiary. Niech strzegą tego bezcennego skarbu ze wszystkich swoich sił, a każda z prawd objawionych niech będzie głęboko wypisana w ich sercu. Napełnij ich swoim Duchem, aby radując się darem wiary, umieli dawać o niej świadectwo w całym swoim życiu. Niech ich wiara owocuje miłością i doprowadzi ich do pełnego zjednoczenia z Chrystusem, jedynym Panem i Królem Wszechświata. Który z Tobą żyje i króluje, w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Modlitwa powszechna
Do najważniejszych aktów wiary należy modlitwa. Niech wzniesie się ona z głębi naszych serc ku Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Wypraszajmy dla nas i dla wszystkich ludzi potrzebne łaski.
1. Módlmy się za Kościół święty, aby odważnie niósł ludziom światło wiary, przekazane mu przez Jezusa Chrystusa, jedynego Odkupiciela człowieka.
2. Módlmy się za wszystkich pasterzy Kościoła, aby ich wiara była oparciem dla wiary ludu Bożego wędrującego po zawiłych ścieżkach współczesnego świata.
3. Módlmy się za kraje, w których ludzie są prześladowani z powodu ich wiary, aby Bóg odmienił serca prześladowców i uzdolnił ich do życia z innymi we wzajemnym szacunku i współpracy.
4. Módlmy się za chrześcijańskie rodziny, aby powtarzając wyznanie: „Uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam”, każdego dnia doświadczały obecności Chrystusa w ich życiu.
5. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych (szczególnie N.), aby wiara w Chrystusa zmartwychwstałego, która ożywiała ich za życia ziemskiego, doprowadziła ich do pełnej jedności z Bogiem w Jego królestwie.
6. Módlmy się za nas tu zgromadzonych, abyśmy ubogaceni przeżyciem Roku Wiary, gorliwiej trwali na modlitwie, chętniej uczestniczyli w niedzielnej Eucharystii i odważniej świadczyli o Chrystusie wobec ludzi.
Modlitwa: Panie Jezu Chryste, Królu Wszechświata, okaż łaskawość Twoim dzieciom i spraw, aby otrzymane od Ciebie dary, nieustannie przemieniały nasze życie i jednoczyły nas z Tobą. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.